Halmanlæg: 250 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov. En effektiv blanding af brændsel og forbrændingsluft sikrer virkningsgrader på op til 95,9 procent.

Varmtvandsanlæg til halm

Et halmanlæg består ofte af den kendte Linka halmopriver, hvor oprivertromlerne trækker halmen i opadgående retning, hvilket bevirker at sten og andre fremmedlegemer bliver tilbageført fra rivertromlerne, hvor de senere kan fjernes. Halmopriveren fremstilles i forskellige størrelser afhængig af kedelstørrelsen.

Halmopriveren styres efter kedlens varmeforbrug, hvor hastigheden på tromlerne øges hvis mængden af oprevet halm er for lille. Endvidere øges trykket efter ampere forbrug på tromlerne indtil den ønskede iltprocent opnås. Ligeledes reduceres omdrejningerne hvis iltprocenten er for lav. Dette betyder, at overbe­lastning af gear og motor undgås, hvilket yderligere medfører, at den indstillede halm­mængde for kedelanlægget altid er korrekt. 

Den revne halm bliver transporteret fra halmopriveren i et lukket rørsystem, eller via snegl, direkte til fyrrummet, hvor den passerer en cellesluse for herefter at blive sneglet ind i kedlens forbrændingskammer.

Der medleveres transportbane med ben, beregnet for opstilling på plant gulv. Halmbanens længde dimensioneres efter kedelstørrelse og kundens behov.

Hvis kedlen "kalder" på varme sættes indfyringsproceduren i funktion. Det vil sige, at halmopriveren samt transportsnegl startes. Halmopriveren vil nu producere den passende mængde halm for den installerede kedeleffekt. Halmmængden kontrolleres af en iltmåler, der hele tiden kontrollerer iltprocenten i røgen.

Produktspecifikationer

Anlægstype: Varmtvandsanlæg/hedtvandsanlæg
Brændselstype: Halm
Anlægsstørrelse: 250 - 15.000 kW
Virkningsgrad: Op til 95,9 %

Linka H-kedlen – til halm

H-kedlen er en cylindrisk, højeffektiv kanalrøgrørskedel i 3-træks eller 5-træks udførelse, beregnet til fyring med biomasse. Kedlen er med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, og dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de efterfølgende røgrørssektioner.

I fronten af kedlen monteres en bevægelig, vand- og luftkølet trapperist, som modvirker slaggedannelser. Der tilføres opvarmet forbrændingsluft, dels fra bunden (primær luft) og dels fra indfyringsenden (sekundær luft) efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændig.

Omhyggelig isolering af kedlen med 100 mm mineraluld bevirker, at varmetabet er minimalt. Kedlen er i helsvejst, gastæt udførelse for åbent og lukket anlæg og leveres med studse, flanger og modflanger for fremløb, retur og sikkerhedsstuds. En renseluge for enden af fyrboksen gør rensning og eftersyn af kedlen enkel.

Standard er kedlen designet til varmt vand med driftstryk på 4 bar, og en max. driftstemperatur på 110º C. H-kedlen kan også laves som hedtvandskedel med temperatur på f.eks. 160º C, og tilpasset tryk på eksempelvis 10 bar.

En elegant beklædning med blå plastbelagt stålplade giver Linka H-kedlen et tiltalende, moderne design.

Automatiseret brugervenlighed

 

Linka har mange års erfaring med udvikling af den særlige, avancerede fyringsteknologi til halm og andet biobrændsel. Og i at udnytte teknologien optimalt i forbrændingsanlæg med høj driftssikkerhed og brugervenlighed.

 

Automatisk halmtransport

Fra halmbanen fremføres halmen automatisk til opriveren, hvor de roterende, snegleformede rivetromler sikrer en effektiv oprivning, som giver mulighed for en nøjagtig dosering.

 

Automatisk askeudtag

I bunden af kedlen, er der monteret en rustfri asketværsnegl, som transporterer asken ud til askeskråsneglen. Denne snegl bringer asken videre til en askecontainer, eksempelvis uden for bygningen.

 

Automatisk rensning af røgrør

På kedlen monteres et antal tryktanke med påmonteret skudventiler til luft. Disse skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse. Dette betyder at man meget sjældent skal rense kedlens røgrør manuelt.

El-styring og overvågning

Styring og overvågning af anlægget er baseret på PLC-styring (Programmerbar Logisk Controller). Styringen sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførslen, så der altid kommer maksimal effekt ud af kedlen. Alle setpunkter kan aflæses og omprogrammeres via display. Samtidig kan iltprocenten aflæses kontinuerligt på displayet. Endvidere er der alarm udgang på styringen.

Desuden er der mulighed for at styretavlen kan tilkobles internettet, og tilgås fra pc, tablet og smartphone. Det giver dig mulighed for fjernsupport fra Linka ved idriftsættelse, vedligeholdelse og driftsforstyrrelser.

Vil du vide mere om dine muligheder?

Vores kvalificerede medarbejdere sidder klar til at rådgive og vejlede dig til den bedste energiløsning, med udgangspunkt i dine unikke behov.

Bjarne Løvbjerg
Salg, Danmark

Relaterede løsninger

Frederiksdal Gods

På Danmarks største vingård anvendes varmen fra et 400 kW Linka halmanlæg blandt andet til at opvarme produktionsbygningerne, hvor deres kirsebærvin bliver til.

Vennerslund Gods

Linka installerede i 2014 et 800 kW halmanlæg på Vennerslund Gods. Anlægget har siden reduceret godsets forbrug af halm med 1/3, samtidig med at varmeforbruget er steget tilsvarende.

Bjørnstorp & Svenstorps Gods

De to svenske godser bruger kombineret fyring med både halm og flis. Anlæggene, der er henholdsvis 3.000 kW og 4.000 kW, leverer også fjernvarme til lokalområdet.